POTRZEBUJESZ PRZEWOZU? ZADZWOŃ

Regulamin przewozów - Bryłkabus

Regulamin pasażera
a) Pasażer jest zobowiązany do posiadania ważnej rezerwacji miejsc w busie, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy, oraz wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
b) Potwierdzenie przewoźnikowi w busie adresu docelowego trasy;
c) Stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
d) Okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
e) Podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa, którego przewóz dotyczy;
2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Fakt nie oczekiwania pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu busem.
4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w busie.
5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
6. W trakcie przerw w podróży pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynani poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
7. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.
8. Płatność za świadczoną usługę realizowana jest z góry w momencie wsiadania do busa. Ceny usługi uzależnione są od miejsca odbioru, oraz miejsca docelowego na realizowanej trasie.
9. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.


Regulamin przewoźnika
1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
a) Zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu w wyznaczone mijesce;
b) Zapewnienia pasażerom odpowiednich waruków bezpieczeństwa i higieny oraz wygodu i należytej obsługi;
c) Zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii poajzdu i niemożności kontynuowania jazdy.
2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objete gwarancją i nie stanowia części umowy przewozu.
3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), a ni wynikajace z nich dalsze, blizej nie określone skutki..
4. W razie konieczności przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjatkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy pasażer:
a) Nie przestrzega warunków umowy przewozu;
b) Znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyki itp.);
c) Znajduje się on wstanie wskazującym na to, że jest on chory,a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
d) Zachowuje się w sposób uciązliwy dla pasażerów i kierowców;
e) Nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
f) Przewozi towary, które ze względu na ilośc lub rodzaj wymagaja dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błednego adresu przez pasażera, oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby - pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.